Obchodní podmínky – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky portálu www.levna-knihovna.cz obchodní společnosti Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.; se sídlem Kardinála Berana 1157/32, 301 00 Plzeň; identifikační číslo: 26367530; zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15826 pro poskytování služeb prostřednictvím on-line portálu umístěného na internetové adrese:

http://www.levna-knihovna.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., se sídlem Kardinála Berana 1157/32, 301 00 Plzeň, identifikační číslo: 26367530, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15826 (dále jen „pronajímatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o nájmu (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi pronajímatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „nájemce“) prostřednictvím internetového portálu pronajímatele umožňující objednat si službu - pronájem elektronické knihy (dále jen „služba“). Internetový portál je pronajímatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.levna-knihovna.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu objednat si službu od pronajímatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu platnosti účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace nájemce provedené na webové stránce může nájemce přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může nájemce provádět objednávání služeb dostupných ve webovém rozhraní obchodu (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je nájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je nájemce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené nájemcem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou pronajímatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Nájemce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Nájemce není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Pronajímatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy nájemce svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy nájemce poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Nájemce bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení pronajímatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace služeb umístěných ve webovém rozhraní portálu je informativního charakteru a pronajímatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně takové služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní portálu obsahuje označení a základní informace o službě, a to včetně uvedení cen jednotlivých typů služby. Ceny služby jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících daní a poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost pronajímatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání služby vyplní nájemce objednávkový formulář ve webovém rozhraní portálu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.3.1. objednávané službě (objednávanou službu „vloží“ nájemce do elektronického nákupního košíku webového rozhraní portálu),
3.3.2. nájemci (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, adresa elektronické pošty),
3.3.3. způsobu úhrady ceny za služby,
(dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky pronajímateli je nájemci umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky nájemce vložil, a to i s ohledem na možnost nájemce zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle nájemce pronajímateli kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou pronajímatelem považovány za správné. Pronajímatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení nájemci potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty nájemce uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa nájemce“).

3.5. Pronajímatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše ceny) požádat nájemce o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je pronajímatelem zasláno nájemci elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu nájemce.

3.7. Nájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí nájemce sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora nájemce).

4. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může nájemce uhradit pronajímateli následujícími způsoby:

4.1.1. okamžitou platbou online platební kartou, resp. platební bránou nebo rychlým platebním převodem prostřednictvím platební brány ComGate, která je součástí portálu, nebo
4.1.2. standardním bankovním převodem ze svého účtu na náš účet č. 2200539608/2010 vedený u FIO. Jako variabilní symbol vždy uvádějte číslo faktury.

4.2. Pronajímatel nepožaduje od nájemce zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu služby předem.

4.3. V případě platby okamžitou platbou online platební bránou ComGate je cena splatná v okamžiku odeslání objednávky, přičemž služba je v případě platby online platební bránou ComGate zpřístupněna až po zaplacení ceny.

4.4. V případě platby standardním bankovním převodem je závazek nájemce zaplatit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet pronajímatele.

4.5. Pronajímatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany nájemce nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé ceny ještě před zpřístupněním služby nájemci. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny služby poskytnuté pronajímatelem nájemcem nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví pronajímatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy nájemci daňový doklad – fakturu. Pronajímatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Nájemce je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, že pronajímatel na základě uzavřené smlouvy ještě nezapočal plnit v souladu s uzavřenou smlouvou (nezpřístupnil službu nájemci).

5.2. Pronajímatel tímto upozorňuje, že pokud nedojde k výslovnému souhlasu nájemce se zpřístupněním služby, tato mu nebude poskytnuta před uplynutím 14 dnů, ve kterých je možné od uzavřené smlouvy odstoupit. Tento výslovný souhlas je nutno provést odsouhlasením v objednávce.

5.3. Pronajímatel upozorňuje, že v případě dodání služby po zaplacení nájmu se jedná o případ dle § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kdy v takovém případě nelze od smlouvy odstoupit.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí pronajímatel peněžní prostředky přijaté od nájemce do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy nájemcem, a to stejným způsobem, jakým je pronajímatel od nájemce přijal.

5.5. Do doby zpřístupnění služby pronajímatelem a převzetí služby nájemcem je pronajímatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí pronajímatel nájemci cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený nájemcem.

5.6. Je-li společně se službou poskytnut nájemci dárek, je darovací smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy nájemcem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a nájemce je povinen spolu se službou pronajímateli vrátit i poskytnutý dárek.

6. ZPŘÍSTUPNĚNÍ SLUŽBY

6.1. V případě platby kartou máte službu k dispozici po připsání částky na náš účet (cca 1 den).

6.2. V případě platby převodem, máte službu k dispozici ve chvíli, kdy se platba připíše na náš účet (což může trvat až 2 pracovní dny).

6.3. Služba je určena výhradně pro území České republiky.

7. REKLAMACE SLUŽBY

7.1. Reklamovat lze pouze nefunkčnost pronajaté služby, žádná jiná reklamace z povahy smlouvy nepřichází v úvahu.

7.2. Nájemce podá reklamaci, která musí obsahovat

 • číslo objednávky,
 • popis zjištěných závad,
 • kontaktní údaje na reklamujícího.

7.3. Pronajímatel rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí nájemce elektronickou poštou, pokud se s nájemcem nedohodne jinak.

7.4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodne na delší lhůtě.

7.5. Pokud pronajímatel reklamaci uzná, nájemci vyvstává nárok na vrácení částky za reklamované zboží.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Pronajímatel není ve vztahu k nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje nájemce prostřednictvím elektronické adresy registrace@alescenek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti nájemce zašle pronajímatel na elektronickou adresu nájemce. V případě, že nedojde k dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem je věcně příslušným subjektem k řešení sporů mimosoudním řešením Česká obchodní inspekce (https://www.adr.coi.cz).

8.3. Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů nájemce, který je fyzickou osobou je poskytována nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

9.2. Pronajímatel za účelem plnění smlouvy zpracovává tyto osobních údaje nájemce: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Pronajímatel zpracovává osobní údaje nájemce, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li nájemce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení nájemci. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

9.4. Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů nájemce může pronajímatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje pronajímatele bez předchozího souhlasu nájemce předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, popřípadě pro zachování přihlašovacích údajů do webového rozhraní. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. V případě, že by se nájemce domníval, že pronajímatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.7.1. požádat pronajímatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.7.2. požadovat, aby pronajímatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.8. Požádá-li nájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pronajímatel povinen tuto informaci předat. Pronajímatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.9. Další informace týkající se ochrany osobních údajů jsou dostupné zde.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Nájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem pronajímatele na elektronickou adresu nájemce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pronajímatelem na elektronickou adresu nájemce. Tento souhlas může kdykoli zrušit.

10.2. Nájemce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednání služby na webové stránce možné provést a závazky pronajímatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač nájemce, může nájemce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Tyto skutečnosti se netýkají tzv. technických cookies, které jsou nutné pro správnou funkci webových stránek.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nájemci může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou nájemcem v objednávce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že smluvní vztah se vždy řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována pronajímatelem v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje pronajímatele: adresa pro doručování: Řipská 23, 130 00 Praha 3, adresa elektronické pošty registrace@alescenek.cz, telefon 739 277 277.

12.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 10. 5. 2022 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o naše produkty. Vážíme si Vaší důvěry vůči naší společnosti a ujišťujeme Vás, že chceme učinit vše pro její zachování. K tomu, abychom Vám mohli poskytovat co nejlepší servis, potřebujeme zpracovávat i některé Vaše osobní údaje. Při jejich shromažďování, uchovávání a zpracování používáme takové postupy, pravidla a jen co nejužší okruh spolehlivých a dobře proškolených pracovníků, abychom zcela minimalizovali jakákoli rizika jejich ztráty nebo zneužití. S osobními údaji neobchodujeme, neposkytujeme je žádným neprověřeným osobám, a pokud k jejich zpracování musíme použít třetí osobu, vždy se tak děje na základě příslušné smlouvy odpovídající požadavkům nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Abychom Vám byli schopni zajistit co nejlepší servis, dovolujeme si Vás požádat, abyste svým vyznačením souhlasu pod tímto dokumentem prohlásili, že souhlasíte s poskytnutím svých osobních údajů a s jejich zpracováním, jakož i s jejich předáváním dalším zpracovatelům na základě smluvního vztahu s námi, jako správcem, za účelem poskytování Vám našich marketingových služeb, jako jsou informace o našich produktech a servisu, o našich aktivitách, které by Vás mohly zajímat, a které souvisí s našimi produkty, ať již se jedná o zboží či služby, a to včetně nabízení, a poskytování slev a obchodních výhod, distribuce nabídek, odborného či technického poradenství a podobně, případně i elektronickou formou, včetně zasílání informačního bulletinu.

Souhlas je dobrovolný a platí na dobu neurčitou, přičemž je kdykoli odvolatelný.

Vzhledem k provázanosti služeb a benefitů spojených s držením naší věrnostní karty, ke které je potřebný souhlas se zpracováním osobních údajů, vezměte na vědomí, že odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů pozbýváte i nárok na služby a benefity, které jsou s účastí v našem věrnostním systému spojené. Údaje budou uloženy ve formě této žádosti a v digitální podobě. V ostatním se zpracování osobních údajů správcem a všemi zpracovateli řídí obecně závaznými právními předpisy.

Souhlas lze kdykoli odvolat prostřednictvím příslušného elektronického tlačítka na našich webových stránkách. Svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů můžete také kdykoli odvolat elektronicky na e-mailovou adresu: redakce.ceryova@alescenek.cz, případně na poštovní adrese: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Kardinála Berana 1157/32, 301 00 Plzeň. Zde také obdržíte veškeré informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje, které hodláme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, jsou:

 • akademický, či jiný titul, který si přejete mít uveden,
 • jméno a příjmení,
 • datum narození, (u osob samostatně výdělečně činných také obchodní firmu, IČO, případně i DIČ a sídlo, případně i doručovací adresu),
 • kontaktní údaje,
 • informace o Vašich nákupech našich produktů a využívání našich služeb,
 • informace z Vašeho internetového prohlížeče
 • další údaje, které jsme povinni zpracovávat,
 • údaje, které zpracováváme za účelem plnění našich oprávněných zájmů,

Vaše benefity, práva na slevy, transakční údaje, geolokační údaje, a další údaje vyplývající z Vašich obchodních transakcí s námi, či z využívání našich zákaznických benefitů.

Veškeré osobní údaje, se kterými pracujeme, získáváme přímo od Vás, nebo z veřejných zdrojů, včetně sociálních sítí, z různých průzkumů, testování, případně od partnerských subjektů, ovšem vždy za předpokladu, že jde o legální zdroje a důvěryhodné subjekty.