Ochrana osobních údajů – Levná knihovna – knihy vždy on-line

Ochrana osobních údajů

Správa a zpracování osobních údajů

Tyto níže popsané zásady ochrany osobních údajů (společně s našimi smluvními podmínkami) stanoví podmínky, za kterých společnost Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. používá a chrání veškeré osobní údaje a další informace s tím souvisící, které jí poskytnete při používání jejích webových stránek. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. je povinna chránit vaše soukromí, včetně osobních údajů, a tuto povinnost se zavazuje řádně dodržovat. Jakékoli požadavky na sdělení vašich osobních údajů činíme při používání tohoto webu, i při jiných případných příležitostech vždy pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně našich interních předpisů, které je doplňují. Neustále sledujeme aktuální stav legislativy v oblasti ochrany osobních údajů a průběžně podle toho aktualizujeme i ochranu osobních údajů v naší společnosti. Tyto změny a doplnění pravidel ochrany osobních údajů pak aktualizujeme i na našich webových stránkách, což se projeví i ve změnách a aktualizaci těchto zásad ochrany osobních údajů. Proto vás žádáme, abyste tyto naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně sledovali. Všechny změny našich zásad ochrany osobních údajů však hodláme provádět právě k posílení ochrany vašich osobních údajů a ke zvýšení vašeho komfortu při kontaktu s námi.

Pro účely komunikace se svými zákazníky, obchodními partnery, případně návštěvníky našich webových stránek shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k plnění našich smluvních povinností, nebo pro účely naší co nejlepší vzájemné komunikace a zlepšování našich služeb, či komunikace se zájemci o naše produkty a služby.
Pro výše uvedené účely získáváme zpravidla vaše adresní (kontaktní) osobní údaje, jako je vaše jméno, příjmení, adresa bydliště (případně jen poštovní směrovací číslo), e-mailovou adresu, telefonní číslo a podobně. Tyto osobní údaje získáváme vždy jen tehdy, pokud je to náš zákonný nárok, ostatní osobní údaje, jako jsou například vaše zájmy a preference, či informace o vašich návštěvách našich webových stránek, pak shromažďujeme pouze s vaším výslovným souhlasem. A tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Osobní údaje, které jsme získali, shromažďujeme proto, abychom mohli řádně plnit naše smluvní povinnosti, abychom lépe porozuměli vaším preferencím a následně vám mohli poskytovat lepší služby a produkty. Informace z vašich návštěv našich webových stránek využíváme s cílem zlepšovat a rozvíjet naše webové stránky. Za tím účelem vás budeme také čas od času upozorňovat na změny na našich webových stránkách, produktech nebo službách.

Pokud nám k tomu dáte svůj souhlas, budeme vám zasílat i informace o našich propagačních akcích, týkajících se nových produktů, speciálních nabídkách, pro účely průzkumu trhu, a podobně.

V rámci právními předpisy dovolených postupů provádíme analýzu údajů o návštěvách našich webových stránek, abychom znali nákupní trendy, zákaznické preference, návštěvnost našich webových stránek a podobně. Zároveň nám tyto informace slouží k posilování bezpečnosti našich webových stránek i bezpečnosti vašich osobních údajů. Informace o vašich osobních údajích či vašich aktivitách na našich webových stránkách poskytneme jiným osobám jen v případě, že nám to ukládají, či umožňují právní předpisy.

Pokud se zaregistrujete do nějakého našeho věrnostního zákaznického programu, automaticky budete přidáni do tzv. „mailing listu“, čili seznamu adresátů e-mailové pošty, kterým budou zasílány informace spojené s členstvím v takovém věrnostním zákaznickém programu.

V případě vašich nákupů u nás, nebo naším prostřednictvím, na úvěr, mohou být vaše osobní údaje takto shromážděné, zpracovávány úvěrovými referenčními agenturami. Tyto agentury vám, pokud o to budete mít zájem, poskytnou bližší informace o své činnosti.

Zabezpečení osobních údajů

Ochrana soukromí a ochrana vašich osobních údajů je pro společnost Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., velmi důležitá. Dodržujeme všechny platné předpisy Evropské unie, české zákony a další předpisy na ochranu osobních údajů a všechny vaše informace považujeme za důvěrné. Máme zavedené účinné systémy na ochranu osobních údajů a usilujeme o to, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo poškození osobních údajů zpracovávaných nebo shromážděných naším prostřednictvím, včetně našich webových stránek.

Cookies

Soubor cookie je malý textový soubor, který po návštěvě našich webových stránek žádá o to, aby mohl být stažen do vašeho osobního počítače, chytrého telefonu, tabletu nebo jiného zařízení, které používáte k přístupu na web. Tento soubor můžete odmítnout, nebo kdykoli později vymazat. Soubory cookie se používají k záznamu internetového provozu a zahrnují identifikaci stránek, které jsou používány, které produkty jste si prohlíželi, čas strávený prohlížením a zapamatování si vašich preferencí. To nám pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webu, abychom zlepšili uživatelské prostředí našich webových stránek. Celkově nám soubory cookie pomáhají poskytnout vám lepší webové stránky, což nám umožňuje také sledovat, které stránky považujete za užitečné.
Soubor cookie však v žádném případě neobsahují vaše osobní údaje. Více informací o cookies si můžete zjistit sami například na webových stránkách www.wikipedia.org.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran. Například na webové stránky výrobců různých zařízení a podobně. Nad cizími webovými stránkami však nemáme žádnou kontrolu a těmto našim zásadám ochrany osobních údajů nepodléhají. Jejich vlastní zásady ochrany soukromí se budou vztahovat na vaše osobní údaje, které se mohou lišit od našich zásad. Vzhledem k tomu, že odkazujeme na webové stránky našich solidních obchodních partnerů, jsme přesvědčeni, že i u nich je ochrana osobních údajů dostatečná. Nicméně pokud máte jakékoli dotazy, měli byste se řídit informacemi na jejich webových stránkách.

Vaše kontrola nad osobními údaji

Zpracování vašich osobních údajů můžete omezit zejména následujícími způsoby:

a) kdykoli budete vyzváni k vyplnění jakéhokoli formuláře na webových stránkách, podívejte se na pole, kde můžete „zakliknout“, že nechcete, aby vámi poskytnuté informace byly používány pro účely přímého marketingu,

b) pokud nechcete dostávat marketingové informace, můžete tak kdykoli učinit kliknutím na odkaz, kde si odhlásíte všechny e-maily, které jsou vám zaslány, abyste se odpojili od této další e-mailové komunikace, nebo nám to můžete sdělit poštou na adresu: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Kardinála Berana 1157/32, 301 00 Plzeň, nebo na kterýkoli z níže uvedených kontaktů,

c) Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, distribuovat ani poskytovat třetím stranám, pokud k tomu nebudeme mít váš výslovný souhlas, nebo pokud k tomu nebudeme oprávněni ze zákona,

d) za podmínek stanovených právními předpisy vám na vaši žádost poskytneme i další informace týkající se vašich osobních údajů, nebo vaše osobní údaje za podmínek stanovených právními předpisy přeneseme na základě vašeho požadavky vámi určené osobě,

e) pokud nás o to výslovně požádáte, vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, v souladu s příslušnými právními předpisy vymažeme, případně můžete využít i svého práva na vaše tzv. zapomenutí, pokud to bude v souladu s příslušnými právními předpisy.

Pokud se domníváte, že jakékoli vaše osobní údaje, které spravujeme nebo zpracováváme, jsou nesprávné, napište nám to na některou z výše uvedených adres, kde také můžete obdržet odpovědi na své dotazy ohledně ochrany vašich osobních údajů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÍSKANÝCH OD ZÁKAZNÍKA

Úvod

Účelem tohoto dokumentu je také poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vašich osobních údajů, pokud se stanete naším zákazníkem. Tato povinnost je uložena společnosti Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.1 článkem 13 GDPR2.

Zpracovávané osobní údaje

Předmětem zpracování jsou osobní údaje, definované v článku 4, odstavec 1) GDPR, zejména:
    • jméno a příjmení, (případně i akademický titul) rodné číslo (tam, kde to vyžaduje zákon) a datum narození, (u osob samostatně výdělečně činných také obchodní firmu, IČO, případně i DIČ a sídlo, případně i doručovací adresu),
    • akademický, či jiný titul, který si přejete mít uveden,
    • lokační údaje (adresa trvalého pobytu, případně místo odběru) a síťové identifikátory (elektronické adresy a podobně), případné další identifikační a kontaktní údaje uvedené ve smlouvě,
    • bankovní spojení,
    • kontaktní údaje,
    • informace o Vašich nákupech našich produktů a využívání našich služeb,
    • informace z Vašeho internetového prohlížeče,
    • další údaje, které jsme povinni zpracovávat ze zákona,
    • údaje, které zpracováváme za účelem plnění našich oprávněných zájmů,
    • Vaše benefity, práva na slevy, transakční údaje, a další údaje vyplývající z Vašich obchodních transakcí s námi, či z využívání našich zákaznických benefitů, pokud Vám na ně vznikl nárok.
Veškeré osobní údaje, se kterými pracujeme, získáváme přímo od Vás, nebo z veřejných zdrojů, včetně sociálních sítí, z různých průzkumů, testování, případně od partnerských subjektů, ovšem vždy za předpokladu, že jde o legální zdroje a důvěryhodné subjekty a máme na ně právní nárok, či jsme k jejich zpracování dostali Váš případný souhlas.
Současně mohou být zpracovávány osobní údaje dalších s Vámi spojených osob v rozsahu nutném pro uzavření smlouvy.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

A) Správcem osobních údajů [ve smyslu článku 4, odstavec 7) GDPR] je společnost Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., IČO: 263 67 530, se sídlem Plzeň, Kardinála Berana 1157/32, PSČ 30100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 15826, která spravuje i tento portál.

B) Společnost nemá určeného pověřence pro ochranu osobních údajů; v záležitosti ochrany Vašich osobních údajů můžete kontaktovat přímo paní Janu Čeryovou, adresa, telefon +420 732 707 808, e‑mail: redakce.ceryova@alescenek.cz, datová schránka: kn7bgfr.

C) Právní základ a účel zpracování osobních údajů
Uzavřením smlouvy o prodeji výrobků nebo poskytnutí služeb s naší společností jste se stal/a naším zákazníkem. Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje:
    • S Vaším souhlasem ke zpracování osobních údajů pro tyto účely:
        ◦ přípravu a zasílání informačních materiálů společnosti a jejích smluvních partnerů.
    • Nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste uzavřel se společností (a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy), k čemuž není Váš souhlas potřebný;
        ◦ evidence zákazníků,
        ◦ plateb (záloh a vyúčtování) s nimi souvisejících.
    • Nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, k čemuž není Váš souhlas potřebný.
    • Nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, k čemuž není Váš souhlas potřebný.

D) Osobní údaje budou zpracovávány v případech, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce osobních údajů nebo třetí strany (kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě).

E) Vaše osobní údaje budou předávány v rozsahu daném zákonem orgánům veřejné moci a v rámci zpracování osobních údajů našimi obchodními partnery, kteří při plnění svých smluv mohou také v nezbytném rozsahu zpracovávat osobní údaje, které obsahují materiály nezbytné k plnění jejich smluvních povinností.

F) Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány do třetí země (tedy zemí mimo jurisdikci GDPR) ani mezinárodním organizacím.

Doba zpracování osobních údajů a další související informace

A) Vaše osobní údaje budou zpracovávány nejméně po dobu trvání smluvního vztahu ke společnosti a následujících pět let po jeho skončení, přitom údaje, u kterých to určuje zákon, budou uchovávány po dobu tímto zákonem stanovenou.

B) Po dobu zpracování Vašich osobních údajů ve společnosti máte právo [založené na ustanovení článku 13, odstavec 2) GDPR] požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

C) Současně máte právo odvolat kdykoli souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu [podle článku 6, odstavce 1, písm. a) nebo článku 9 odstavce 2 písm. a) GDPR], aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny níže).

D) Pokud se budete domnívat, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. GDPR, a nebudete spokojeni s naší odpovědí, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR:
Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
(Tel. +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n; webové stránky: https://www.uoou.cz).

E) Poskytnutí nezbytných osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, souvisejícím s připravenou smlouvou o prodeji výrobků nebo poskytnutí služeb společnosti; pokud tyto osobní údaje neposkytnete, nebude možné s Vámi příslušnou smlouvu uzavřít.

F) Při zpracování osobních údajů ve společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Další účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, ledaže by to vyplývalo z právních předpisů, nebo jste nám k tomu dal(a) svůj výslovný souhlas.

Doplňující informace

A) Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců. Disky s daty jsou zabezpečeny šifrováním a data uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně naší společnosti. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby.

B) Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů, nebo externí zpracovatelé, se kterými máme řádně uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28/3 GDPR.

C) Podrobnější podmínky ochrany osobních údajů ve společnosti upravuje také naše příslušná směrnice.

Kontaktní údaje společnosti provozující tento portál:

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.,
Kardinála Berana 1157/32,
30100 Plzeň,
IČO: 263 67 530
DIČ: CZ26367530
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 15826
E-mail: redakce.ceryova@alescenek.cz
www.alescenek.cz
ID datové schránky: kn7bgfr